Pravidlá využívania areálu

1. Svoju návštevu WBDC je vhodné nahlásiť vopred, no nie je to podmienkou. Mimoriadne sa však rezervácia vopred odporúča pre skupiny nad 5 osôb, ktoré plánujú celodenné, či víkendové využitie areálu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť areál v prípade, keď uzná, že ďalšie zvyšovanie počtu návštevníkov by viedlo k zníženiu komfortu alebo kvality poskytovaných služieb.

2. Po príchode do areálu sa bezodkladne nahláste správcovi,  uhraďte  klubový poplatok v zmysle aktuálneho cenníka, alebo sa preukážte sezónnou klubovou kartou. Ako návštevník obdržíte denný identifikačný náramok  s vyznačením typu využitia a ten ste povinný nosiť viditeľne počas pobytu v areáli.

3. Areál WBDC je určený predovšetkým pre rekreačných potápačov a ich nepotápačský doprovod, inštruktorov s účastníkmi kurzov potápania, skupinám organizujúcim eventy pri vode a pod. V prípade naplnenia kapacity a pri rezerváciach, majú preto uvedené skupiny prednosť.

4. Návštevníkov úhrada klubového poplatku oprávňuje k využívaniu zariadenia WBDC podľa typu návštevy (lehátka, slnečníky, prípravne na potápačský výstroj, ohnisko, WC, atď.). Niektoré služby sú extra spoplatnené (plnenie fliaš, požičiavanie výstroja, potápačský doprovod a pod.). V prípade väčšieho počtu návštevníkov, než je kapacita jednotlivých zariadení areálu, sa právo využitia viaže na princíp "kto prv príde, ten prv melie". Nie je možné si nárokovať na lehátka navyše, ohnisko navyše, slnečníky navyše,  atď. Je zodpovednosťou každého návštevníka, aby sa vždy uistil o aktuálnej možnosti využitia areálu ihneď po príchode a urobil informované, dobrovoľné  rozhodnutie o svojej návšteve klubu.

5. Úctivo žiadame všetkých návštevníkov o rešpektovanie ostatných návštevníkov, udržiavanie poriadku, čistoty a príjemnej atmosféry. Obzvlášť žiadame o uloženie si svojich vecí na určené miesto a využívanie zariadení areálu ohľaduplným spôsobom, neobťažovanie nadmerným hlukom. Riaďte sa prosím heslom, v akom stave vec dostaneš, v takom ju vrátiš. Každé poškodenie zariadenia areálu je nevyhnutné ihneď nahlásiť správcovi.

6. Správca klubu je kontaktnou osobou pre návštevníkov. Preto svoje požiadavky a otázky adresujte jemu. Ochotne Vám pomôže s lehátkami, slnečníkmi, plnením fliaš, elektrickou energiou a pod.

7. Parkovanie je možné mimo oploteného územia. Parkovanie vnútri areálu je vyhradené pre vozidlá s potápačskou technikou na kurzy, a to na dobu nevyhnutnú na nakládku/vykládku techniky. Parkovať v areáli  počas dňa môžu tiež držitelia sezónnych klubových kariet. Nočné parkovanie (po 22,00) je umožnené všetkým vozidlám a je spoplatnené.

8. Prespanie v priestoroch areálu, resp. nočný pobyt (po 22,00), je možné po dohode so správcom klubu. Klub neposkytuje ubytovanie, preto je na zvážení hostí, či si postavia stan, prespia v aute, alebo "pod širákom".

9. Pes v areáli je povolený jedine po schválení správcom klubu a za podmienky dôkladnej okamžitej očisty areálu od exkrementov jeho majiteľom. Posudzujúc každý prípad individuálne (plemeno, temperament, počet a typ návštevníkov a pod.), môže správca nariadiť zákaz voľného pohybu psa v areáli.

10. V priestoroch areálu sa návštevníkom zakazuje lov rýb.

11. Žiadame nepotápajúcich návštevníkov, aby brali ohľad na potápačov, ktorí sa pripravujú na ponor, vstupujú, či vystupujú z vody, alebo sa zdržiavajú na hladine. Z bezpečnostných dôvodov sa plavcom zakazuje pohybovať sa nad výukovými plošinami pre potápačov, či pri bójach označujúcich miesta potápania. Stret plavca a potápača pri vynáraní môže vyústiť do zranení.

12. Pred odchodom z areálu sa ohláste u správcu, odovzdajte mu všetky zapožičané predmety a vyrovnajte si svoje záväzky.

Špeciálne pravidlá pre potápanie

1. Pre prípravu na ponor využívajte výhradne určené plochy a to s ohľadom na ostatných potápačov. Nodkladajte si osobné veci na prípravnú plochu, okrem času samotnej prípravy. Osobné veci v čase ponoru, alebo keď sa práve nepripravujete, majte u seba alebo na určenom mieste, kde nabudú zaberať miesto iným potápačom.

2. Rešpektuje ostatných potápačov okolo vás, berte na zreteľ, že účastníci kurzov nie sú ešte takí zruční ako vy a ocenia, pokiaľ sa im vyhnete ako nad hladinou, tak aj pod ňou. Nerušte priebeh kurzov potápania!

3. Pre váš komfort sme pod vodou natiahli ponorové línie (trasy). Sú navrhnuté tak, aby ste aj bez doprovodu videli to najzaujímavejšie z okolia WBDC. Prosíme, úzkostlivo sa vyhýbajte fyzickému kontaktu s vodiacou líniou. Slúži len ako vizuálna referencia a z estetických dôvodov je hrubá max 2 mm. Odporúčame plávať vo vzdialenosti cca 2 m od línie a zachádzať aj na prieskum priľahlého terénu, pričom sa k línii vždy môžete vrátiť. Prípadné porušenie línie, prosíme, hláste ihneď správcovi!

4. V okolí WBDC sa často vyskytujú rybári. Prosíme, buďte ohľaduplní a predvídajte, kde majú nahodené svoje návnady. Zamotanie sa do ich vlascov je nielen nebezpečné, ale pôsobí im tiež značné potiaže a straty. V rámci snahy o vzájomný rešpekt a spolunažívanie sa snažíme ich línie obchádzať.

5. Využitie vlastného kompresoru na plnenie fliaš v priestoroch WBDC je zakázané. V prípade nutnosti použitia vlastného kompresoru žiadame o plnenie mimo areálu, v takej vzdialenosti, aby hluk neznižoval komfort osôb na WBDC.